·· תנאי שימוש ··

אתר האינטרנט שכתובתו www.masu.co.il (“האתר”) שייכים לחברת ספא פלוס אתרים בע”מ – ח.פ 514301837 (“אנו” או “החברה”).

אנו מודים לך על שבחרת להשתמש באתר. האתר מתווך בין צורכי שירותים, כמוך, בין אם כלקוח פרטי ובין אם כלקוח ו/או משתמש עסקי, כהגדרתם להלן, (“משתמש/ת/ים” או “את/ה”) המעוניינים לקבל שירותי עיסוי, מצד אחד, לבין ספקי שירותי עיסוי, מטפלים ו/או או מעסים (“ספקי השירות/ים”) המעוניינים לספק שירות מצד שני. האתר והמערכות התומכות בו קיימים בשביל לקשר בין משתמשים וספקי שירות בעזרת נתינת דרך אמינה, מהירה, ובטוחה לתיאום שירותי עיסוי. האתר מאפשר, בין היתר, הן למשתמש והן לספק השירותים למצוא זה את מיקומו של זה באמצעות טכנולוגית מערכת מיקום גלובאלית (GPS) וטכנולוגיות נוספות (להלן וביחד: ה”שירותים”).

עצם הכניסה לאתר, הורדת מידע, והשימוש בשירותים, מעיד על הסכמתך לתנאים המפורטים מטה (“תנאי השימוש”) וליתר התנאים המופיעים או שיופיעו במסכי האתר בעת השימוש. אם אינך מסכימ/ה לאילו מתנאי השימוש ו/או התנאים הנוספים שיופיעו במסכי האתר, הנך מתבקש/ת להימנע מלעשות כל שימוש באתר, לרבות בשירותים המוצעים באמצעותם.

תנאי שימוש אלו יחולו על כל שימוש שהוא שיעשה בתחומי מדינת ישראל על ידך, המשתמש/ת, באתר, לרבות שימוש בשירותים, והם מהווים הסכם משפטי מחייב בינך לבין החברה.

מלבד במקרה של משתמשים ולקוחות עסקיים, כמפורט להלן, בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי שימוש אלו לבין הוראות הסכמים אחרים ו/או הוראות פרסומים אחרים בעניין האתר, יגברו תנאי שימוש אלה.

 

למי מותר להשתמש באתר, אפליקציה ובשירותים?

כל משתמש/ת מוזמנ/ת להשתמש באתר, ובשירותים, כל עוד הוא/היא מקבל/ת על עצמו/ה את תנאי השימוש.

יחד עם זאת, החברה תהא רשאית לחסום את גישתך לאתר ו/או לחלק או לכל השירותים באפליקציה ובאתר, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא.

חסימת גישתך לאתר ו/או לשירותים עשויה לחול, בין היתר, במקרים בהם יעלה חשש שהפרת את תנאי השימוש (או כל הוראה אחרת שתופיע במסכי האתר) או את הוראות הדין, או במקרה בו תפגע/י או תנסה/י לפגוע בהתנהלותו התקינה של האתר או בצד שלישי כלשהו. אנו נהיה רשאים למנוע ממך לעשות שימוש בשירותי האתר, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, ללא צורך בנימוק או בהסבר.

אם נחסמה גישתך לאתר כאמור, לא תהיה/י רשאי/ת לשוב ולהירשם באתר תחת שם משתמש/ת אחר/ת בתקופת ההגבלה, ככל שתהיה כזו. לתשומת לבך כי רישום לאתר תוך התחזות לאחר מהווה עבירה פלילית ואסורה על פי חוק.

 

איזה שימוש מותר באתר ובאפליקציה ו/או בשירותים?

הנך רשאי/ת לעשות באתר ו/או בשירותים שימוש אישי ובלבד שהשימוש נועד למטרות חוקיות ועומד בהוראות תנאי השימוש ובהוראות הדין. לתשומת לבך כי הנך האחראי/ת הבלעדי/ת על השימוש באתר. אינך רשאי/ת לעשות שימוש מסחרי באפליקציה ו/או באתר, לרבות גביית תשלום כלשהו עבור שירותים המוצעים באתר, או כל שימוש אחר שאינו אישי, אלא אם צוין אחרת במפורש בהוראה מהוראות תנאי השימוש או מהוראות אחרות שתופיע במסכי האתר.

אם הנך קטין/ה (מתחת לגיל 18), השימוש באתר מותנה בקבלת אישור האפוטרופוס שלך לתנאי השימוש, לרבות למדיניות הפרטיות המפורטת בהם. במידה ולא התקבל אישור מפורש כאמור מהאפוטרופוס שלך, הנך מתבקש/ת להימנע מלעשות כל שימוש באתר, לרבות בשירותים המוצעים באמצעותם.

במסגרת השימוש באתר עליך להימנע מביצוע הפעולות הבאות:

 1. שימוש לא חוקי או לא מורשה באתר, לרבות העתקה, הפצה, שכפול, הצגה או שימוש לכל מטרה אחרת ובכל מדיה פרסומית אחרת במי מהתכנים המוצגים בה, לרבות באמצעות טכניקות סריקת מידע, כריית מידע, ו/או אחזור אוטומטי או איסוף של מידע מתוך האתר (Automated Data Mining Tools, Crawlers), בין אם פורסמו על-ידי החברה ובין אם ע”י מפרסמים ו/או בעלי עסקים אחרים מטעמם, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה;
 2. כל שימוש שעלול לפגוע בפעילותו התקינה והסדירה של האתר ו/או במי מהמשתמשים באתר ו/או בזכויותיהם;
 3. פעולות של הנדסה חוזרת, די-קומפילציה (decompilation), שינויים, תרגומים, התאמות, או פעולות אחרות כלשהן שמטרתן לנסות ולהתחקות אחר קוד המקור של האתר ו/או האופן שבו הן פועלות;
 4. יצירת יצירות נגזרות ו/או עדכוני גרסה ו/או התאמות כלשהן לרכיב כלשהו של האתר;
 5. פגיעה בפרטיותם של משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם מבלי קבלת הסכמתם מראש;
 6. פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של החברה, של משתמשים אחרים ו/או של צדדים שלישיים כלשהם, ובכלל זה זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים הקשורים לאתר ו/או לשירותים, בין שרשומים ובין שאינם רשומים, שמות, לוגו וסימנים מסחריים של האתר ו/או השירותים, בין אם רשומים ובין אם לא, סודות מסחריים ומידע עסקי הכרוכים בהפעלת האתר והשירותים המסופקים על-ידה, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתם לרבות התוכנות, השיטות, המערכות, בסיסי הנתונים, היישומים, קבצים גרפים, קודי מחשב, חומרים כתובים ו/או כל חומר או מידע אחר הכלול בהם, כולל עיצובים וגרפיקה;
 7. כל פעולה שיש בה כדי להוות לשון הרע, השמצה, התעללות, הטרדה, מעקב, איום, או פגיעה בכל דרך אחרת בזכויות כלשהן של אחרים, בין משתמשים ו/או צדדים שלישיים כלשהם, או העלאת תכנים לא חוקיים באמצעות האתר ו/או בשירותים, תכני שטנה, תכנים שהם בבחינת תועבה, תכנים פוגעניים או תכנים שאינם תכנים הולמים מכל סיבה אחרת בכל תוכן באפליקציה ו/או באתר ו/או בשירותים;
 8. העברה באמצעות האתר ו/או השירותים של כל וירוס מחשב, “תולעת”, סוס טרויאני, time bomb, באג, רוגלה, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנית אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק או להשתלט על הפעילות של כל חומרה, תוכנה או ציוד תקשורת, או קוד או רכיב, שהם מזיקים, שיש בהם פוטנציאל לגרום נזק, שהם מפריעים, או שהם פולשניים;
 9. העברה באמצעות האתר ו/או השירותים של מסר פרסומי (Spam);
 10. לגשת או לנסות לגשת לחלק כלשהו באתר אשר דורש סיסמא ללא שקיבלת לשם כך סיסמא מהחברה;
 11. להשתמש באתר ו/או בשירותים לכל מטרה לא חוקית, לא מוסרית או בלתי מורשית.

לתשומת לבך כי אי עמידתך בתנאי פסקה זו חושפת אותך לאחריות פלילית ו/או אזרחית ותהיה/תהיי צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק בשל הפרתם.

מערכת היחסים בין המשתמש לספקי השירותים

על אף היות החברה גורם מתווך בלבד בין המשתמש לספקי השירותים, הנך מתחייב\ת להתייחס לספקי השירותים בכבוד, לא לגרום להם ו/או לציוד שבשימושם נזק וכן לא לעסוק בפעילות לא חוקית, מאיימת או מטרידה במהלך השימוש בשירותים.

 

ההרשמה לחשבון באתר

נכון למועד פרסום תנאי השימוש, השימוש באתר ללקוחות פרטיים (כפי שיוגדרו על ידי החברה מעת לעת) (“הלקוח הפרטי”) לצורך הזמנת השירותים ולצורך הרשמה איננו כרוך בתשלום. ככל שהחברה תבקש לגבות בעתיד תשלום כלשהו בגין ההרשמה ו/או שימוש מסוים באתר ו/או בשירותים המסופקים דרכו, תתפרסם על כך הודעה באתר. בכל מקרה לא נגבה כל תשלום ממך ללא הסכמתך המפורשת לכך.

על מנת לבקר באתר אין צורך בהרשמה. אולם, על מנת להשתמש בחשבון משתמש/ת באתר (“החשבון”) ולעשות שימוש בהטבות שיוצעו על ידי החברה ללקוחות, יש צורך בהרשמה. במסגרת ההרשמה תתבקש/י למסור מידע אישי שלך, לדוגמא, שם, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי כרטיס אשראי. יתכן ורישומך לחשבון יהיה כפוף לתנאים נוספים, אשר אינם מפורטים בתנאי השימוש, שיפורסמו במסכי האתר. אינך מחויב/ת למסור פרטים אלה אך דע/י לך כי לא תוכל/י לעשות שימוש בחשבון המשתמש ובהטבות הנגזרות ממנו, הדורשים הרשמה לשירותים אלה ללא מסירת הפרטים הדרושים כאמור. הנתונים שתמסור/תמסרי בעת ההרשמה לחשבון (מלבד נתונים הקשורים להליך עיבוד התשלומים, כפי שמפורט להלן) יישמרו במאגר המידע של האתר ו/או האפליקציה. שימוש האפליקציה ו/או האתר בפרטים אודותיך יהיה בכפוף למדיניות הפרטיות של החברה להלן.

עליך להקפיד על מסירת פרטים נכונים בעת ההרשמה לאפליקציה ו/או לחשבון ועל עדכון האפליקציה ו/או החשבון בכל שינוי בפרטים, שיהיה בהתאם לפירוט במדיניות הפרטיות להלן.

את/ה אחראי/ת באופן בלעדי ומלא, לשמור על:

 1. סודיות הסיסמא בחשבון (במידה ויש כזו);
 2. כל פעילות אשר תתבצע במסגרת החשבון;
 3. השימוש של כל צד שלישי באתר בעקבות אובדן, גניבה או הפסקת שימוש מכל סיבה אחרת של המכשיר הנייד שבעזרתו נעשה שימוש באתר (להלן בסעיף זה: “גניבת המכשיר”). אינך רשאי/ת להעביר או להמחות את זכויותיך או להאציל את חובותיך על פי החשבון, ללא הסכמה מוקדמת בכתב מהחברה. עליך להודיע ללא דיחוי לחברה על כל שימוש בלתי מורשה בסיסמא שלך ו/או במכשיר הנייד ו/או בחשבון או על כל פגיעה אחרת באבטחת המידע הנוגע לסיסמא או לגניבת המכשיר הנייד, בכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: info@masu.co.il. החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק אשר ייגרמו בשל מחדל שלך למלא אחר תנאי השימוש או בשל כל שימוש לא מורשה בסיסמא שלך או בחשבון או בשל גניבת המכשיר הנייד או כל פגיעה אחרת באבטחת המידע כאמור. בנוסף, הינך עשוי להיות אחראי/ת לכל ההפסדים אשר ייגרמו לחברה או לאחרים בשל שימוש שכזה. אנו ממליצים לך להגן על המכשיר הנייד שלך באמצעי אבטחה כגון קוד גישה ו/או שימוש בטביעת אצבע לפתיחת המכשיר, על מנת לשמור על פרטיותך ולמנוע שימוש בלתי מורשה באפליקציה ו/או באתר.

במידה והלקוח/ה הפרטי/ת שילם/ה עבור השירות באמצעות כרטיס אשראי, אזי לאחר אישור התשלום ולפני ביצוע השירות תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפק/ה הלקוח/ה הפרטי/ת בעת ההזמנה כאמור לעיל, קבלה עבור התשלום כאמור. שליחת הקבלה הינה במקום משלוח קבלה בדואר פיזי, אלא אם יוחלט אחרת על ידי החברה.

 

מדיניות הפרטיות

החברה מכבדת את פרטיותך ומתחייבת לנקוט במרב המאמצים על מנת להגן על פרטיותך. מטרת מדיניות הפרטיות הינה, בין היתר, להסביר את נוהלי החברה ביחס לפרטיות לקוחותיה, וכיצד היא משתמש/ת במידע הנמסר לה מהמשתמשים או הנאסף על-ידה כחלק ממתן השירותים.

זיהוי על ידי המכשיר הנייד

הדרך העיקרית לפיה אנו מזהים משתמשים במערכת היא באמצעות מספר הטלפון של המכשיר הנייד, סיסמאת המשתמש וכתובת הדואר האלקטרוני שלהם. לפיכך, גישה של גורם בלתי מורשה למכשיר הנייד עלולה לאפשר לאותו גורם לנצל לרעה את החשבון ו/או של המשתמש/ת. אנחנו מפצירים במשתמשים לשמור להגן על המכשיר הנייד שלהן באמצעי אבטחה כגון קוד גישה ו/או שימוש בטביעת אצבע לפתיחת המכשיר הנייד, על מנת לשמור על פרטיותם ולמנוע שימוש בלתי מורשה באתר.

סוגי מידע

מדיניות הפרטיות תתייחס לשני סוגים של מידע הנבדלים זה מזה. “מידע אישי” הוא מכלול הנתונים העשויים כשלעצמם, או כאשר הם מצויים זה לצד זה, לשמש לזיהויו של אדם, ובכלל זה שם פרטי ושם משפחה, כתובת מגורים/כתובת למשלוח דואר, תמונת פרופיל, כתובת דואר אלקטרוני וכל פרט אישי אחר שתמסור/תמסרי לחברה בעת השימוש בשירותים באמצעות האתר. המידע האישי שמסרת לחברה (מלבד נתונים הקשורים להליך עיבוד התשלומים, כפי שמפורט להלן) יישמר במאגר המידע המאובטח של החברה והגישה אליו תהיה מוגבלת בלבד. כמו כן, מידע אודות שימושים ספציפיים שביצעת באמצעות האתר, לרבות, ללא הגבלה, מועדי טיפולים שביצעת, כתובת הטיפול, פרטי התשלום, סוג הטיפול וספק השירותים שסיפק לך את השירות שביקשת, ייאסף אף הוא באמצעות האפליקציה והאתר וייחשב כחלק מה”מידע האישי” כאמור לעיל.

בניגוד למידע האישי, “מידע סטטיסטי” הינו מידע המכיל נתונים שונים אשר אינם מזהים ולא יכולים להביא לידי חשיפתך ולגילוי של מקור הנתונים. המידע הסטטיסטי הנאסף על ידנו ועל ידי צדדים שלישיים עשוי להכיל מידע על נוהגי השימוש שלך באתר, השירותים אותם ביקשת, מיקומו הגיאוגרפי של המכשיר הנייד בו עשית שימוש בקבלת השירות וכדומה. המידע הסטטיסטי שנאסף על ידי האתר ובמקרים מסוימים על ידי צדדים שלישיים נשמר בנפרד מהמידע האישי אודותיך והשימוש בו הינו שונה מהשימוש אשר עושה החברה במידע האישי, והכול כפי שיפורט להלן.

למען הסר ספק, כל מידע סטטיסטי אשר קשור או מקושר למידע אישי ייחשב למידע אישי, כל עוד זיקה זו מתקיימת.

מסירת מידע ואיסוף המידע

המידע האישי שמסרת לחברה מיוזמתך, בשלב הרישום לאתר ו/או בעת הזמנת שירותים באמצעות האתר ו/או בהרשמה לחשבון, ישמרו כאמור במאגר המידע של החברה (להלן: “מאגר המידע”).

בעת מסירת המידע האישי לחברה, עליך להקפיד למסור פרטים נכונים, מלאים ולא שגויים או מסולפים. שימ/י לב, אינך חייב/ת למסור את המידע האישי כאמור, אך דע/י כי ללא מסירת המידע האישי, ייתכן והחברה, האתר והחשבון לא יוכלו לספק לך את השירותים המבוקשים, לרבות ליצור עימך קשר. ככל שיחולו שינויים במידע האישי אותו מסרת באתר ו/או בחשבון, תוכל/י לעדכן את הנתונים.

שימוש במידע

החברה תשתמש במידע האישי שמסרת ו/או במידע הסטטיסטי שנאסף אצלה לצורך אספקת השירותים, ולצורך שינוי ושיפור התכנים, והשירותים באתר כך שיתאימו לאופי המשתמשים, לרבות להעדפותיך ממש, כפי שמשתקף מניתוח המידע הסטטיסטי שנאסף בחברה לגבי הרגלי השימוש של המשתמשים באתר.

החברה תשתמש במידע האישי שמסרת על מנת ליצור איתך קשר בעת הצורך באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים לפי הפרטים שמסרת בעת הרישום בקשר לשימושך באתר, ו/או לשלוח אליך מדי פעם ניוזלטרים ו/או הודעות, ובהם עדכונים על מבצעים שונים בשירות, חידושים בשירותים הניתנים ו/או במוצרים המוצעים, שוברי הנחה, הודעות ו/או פרסומות שונות, שאנו חושבים שאת/ה עשוי/ה למצוא בהם עניין (“דברי פרסומת”). סימון ה-V בתיבה המיועדת לכך, כמו גם המשך השימוש שלך בחשבון והסכמתך לכללי מדיניות זו מהווים הסכמה לקבלת דברי פרסומת בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב-1982. שים לב כי, בכפוף להוראות הדין, בכל עת תוכל לבחור לחדול מלקבל הודעות דברי פרסומת כאמור ע”י מחיקת פרטיך מרשימת הדיוור של האתר. זאת באמצעות ציון העדפה זו בהגדרות חשבון המשתמש ו/או משלוח בקשה להסרה מרשימת הדיוור באמצעות הודעת דואר אלקטרוני בכתובת info@masu.co.il.

החברה תשתמש במידע הסטטיסטי שנאסף ונאגר אצלה לצרכיה הפנימיים, השיווקיים או המסחריים, לרבות על מנת לדאוג לתפעול האתר ופיתוחם, לשיפור מבנה האתר והשירותים הניתנים בו וכדומה. לשם כך, עשויה החברה להסתייע בצדדים שלישיים לצורך איסוף וניתוח המידע הסטטיסטי והאנונימי כדי ללמוד על הרגלי השימוש שלך ושל יתר משתמשי האתר, באופן שלא יזהה אותך ו/או את יתר לקוחות האתר באופן אישי.

החברה תשתמש במידע שמסרת או במידע שנאסף אצלה לכל מטרה אחרת בקשר עם אספקת השירותים, לרבות כל מטרה המפורטת במדיניות זו ו/או בסעיפים אחרים בתנאי השימוש.

כל השימוש במידע האישי המוזכר בסעיפים א-ד לעיל, חל גם על מסירת המידע האישי על ידי החברה לתאגידים הקשורים לחברה, לרבות חברות אם, חברות בת וחברות שבשליטתן.

מסירת מידע לצד שלישי

מידע אישי –החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי אלא באחד המקרים המפורטים להלן:

אם החברה ביקשה את רשותך, ואת/ה נתת את הסכמתך המפורשת לכך;

אם מסירת המידע האישי הינה לשלוחים של החברה ו/או לפועלים מטעמה, והיא במידה הנדרשת והחיונית לצורך אספקת השירותים ותפעול האתר;

על מנת למלא אחר כל דין, לרבות בתגובה להליך משפטי, צו גילוי או בקשה של בית משפט או כל ערכאה מוסמכת או רשות אחרת, המורה לחברה למסור את פרטיך או המידע האישי אודותיך לידי בית המשפט או הערכאה או הרשות האחרת או לידי צד שלישי כלשהו;

במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב את חשיפת פרטיך;

אם תבצע/י באמצעות האתר פעולות אשר לדעת החברה עומדות בניגוד לדין או בניגוד לתנאי ההסכם;

אם החברה תמכור את פעילות האתר ו/או תעביר בכל דרך שהיא את האתר, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, בתמורה או שלא בתמורה, בין אם בדרך של המחאת זכויות ובין אם בדרך של מתן רישיון או רישיון-משנה – וכן במקרה שהחברה תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שצד שלישי זה יהיה מחויב למלא אחר כללי תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.

מידע סטטיסטי – החברה עשויה להעביר מידע סטטיסטי, בתמורה או שלא בתמורה, לצדדים שלישיים המצויים איתה בקשרים עסקיים או אחרים, לרבות חברות העוסקות בניתוח מידע סטטיסטי אנונימי כאמור לצורך שיפור השירותים המוצעים באתר, או לצרכים אחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

שים/י לב: אנו לא נאסוף עלייך מידע אישי ללא קבלת הסכמתך, אשר ניתנת, בין היתר במסגרת קבלתך את תנאי השימוש.

אינך מחויב/ת למסור מידע אישי על פי חוק. הנך מסכים/ה ומצהיר/ה בזאת שהמידע האישי שהינך מספק/ת לנו ניתן לנו מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך את השירותים וכיוצא בכך הינך מסכים/ה כי נשמור את המידע שסיפקת לנו במאגר מידע אשר יתכן ויירשם, בהתאם לדרישות החוק.

עוגיות (Cookies) ואחסון מקומי

בשעת השימוש באתר החברה או צדדים שלישיים עשויים להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ”עוגיות” ו-Flash (או טכנולוגיות דומות), המאחסנת מידע מסוים במכשיר הנייד ו/או במחשב של המשתמש, מאפשרת לחברה להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי, ומשפרת את חווית השימוש של המשתמש בשירותי החברה. העוגיות יסייעו לחברה לאפשר הפעלה של תהליך אוטומטי של התחברות לאתר.

מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות ממכשיר המשתמש, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות. עם זאת, יש לשים לב כי אם המשתמש ימחק את העוגיות או לא יאפשר את אחסונן, או אם ישנה את המאפיינים של Flash, החוויה המקוונת של המשתמש דרך האתר תהיה מוגבלת.

זכות עיון במידע

הינך זכאי/ת לעיין במידע האישי אשר נצבר עליך במאגר המידע של החברה. לפני שתוכל/י לעיין ו/או לעדכן ו/או למחוק את המידע האישי אשר נצבר עליך, עלינו לאמת את זהותך, על פי שיקול דעתנו הבלעדי. אימות הזהות עשוי לכלול, בין היתר, שאלות על כתובת הדואר האלקטרוני שלך, קוד אימות שישלח למספר הטלפון שלך ושאלות לגבי טיפולים אחרונות שביצעת (להלן: “הליך הזיהוי”). לאחר שנקבל בקשה לעיון במידע, נפעל על מנת לספק לך את המידע המבוקש בתוך זמן סביר. אם מצאת כי המידע הינו שגוי או שאינו מעודכן, הינך רשאי/ת לפנות לחברה על-מנת לתקן ו/או לעדכן את המידע ו/או אם ברצונך למחוק את המידע האישי אודותיך ממאגר המידע של החברה, בכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: info@masu.co.il . לתשומת לבך כי מחיקת המידע כאמור עלולה למנוע מהחברה לספק לך את השירותים ו/או המוצרים באפליקציה ו/או באתר, כולם או חלקם. במידה ותבקש/י מהחברה למחוק את המידע האישי לגביך, החברה שומרת לעצמה את הזכות להפוך את המידע האישי למידע סטטיסטי, שלא יאפשר זיהוי שלך.

קישורים (לינקים) לאתרי צדדים שלישיים

לינקים מסוימים הכלולים באתר מאפשרים למשתמשים להיכנס לאתרים או שירותים שאינם קשורים לחברה. קישורים אלה מוצעים לנוחיותך בלבד. אתרים ושירותים אלה אינם בשליטת החברה, החברה אינה אחראית לזמינות שלהם, אינה מקנה להם חסות, אינה אחראית לכל תוכן (לרבות פרסומות, מוצרים ומידע אחר) המופיע בהם או הזמין דרכם (לרבות לינקים הכלולים בהם), ואינה אחראית למדיניות הפרטיות או לפרקטיקות אחרות המופיעות בהם או הנהוגות על ידי צדדים שלישיים אלה. כניסתך, שימושך והסתמכותך על אתרים, שירותים או התכנים האמורים וכל אינטראקציה בינך לבין צדדים שלישיים אלה הנם באחריותך והנך הנושא/ת הבלעדי/ת בהוצאות הקשורות בכך. החברה שומרת את הזכות לבטל או למחוק כל לינק ובכל עת. הנך מסכים/ה ומאשר/ת כי החברה לא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרמו, בקשר עם או כתוצאה מהשימוש בכל שירות, תוכן, מוצר או מידע אחר הזמין באמצעות אתרים או שירותים אלה.

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. לתשומת לבך כי מערכות ונהלים אלה אומנם מקטינים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למערכות המחשוב של החברה ולשרתיה, אולם הם אינם מספקים בטחון מוחלט מפני פריצה ו/או גישה לא מורשית כאמור. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים לחלוטין מפני חדירה או גישה לא מורשית למידע המאוחסן על גבי מערכות המחשוב של החברה. כמו כן, עליך לשמור על שם המשתמש/ת וסיסמת הגישה לאתר, ולהימנע מלחשוף אותם לכל אדם אחר וכדאי שתתמיד להחליף את הסיסמא שלך מידי כמה חודשים.

“הודעות Push”

החברה מיישמת דרך אפליקציות צד ג’ שירות הודעות בדחיפה (“הודעות ה-Push”) שהיא שיטה המאפשרת לשלוח התראות וצלילים כאשר הן אינן פועלות באותו רגע, דרך שרתי המכשיר (Apple או אנדרואיד, לפי העניין). במסגרת השימוש באפליקציה, תישלחנה, מעת לעת, למכשיר הנייד שברשותך (שבו ביקשת לקבל את השירותים), הודעות Push באמצעותן תוכל/י להתעדכן אודות השירותים שהזמנת. הודעות ה-Push תישלחנה בזמנים ובתדירות כפי שייקבע על-ידי החברה.

הינך מצהיר/ה כי ידוע לך שהודעות ה-Push עשויות לכלול מסרים שעשויים להיחשב כ”דבר פרסומת” כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס”ח-2008, והינך רשאי/ת לבטל או לעדכן את האפשרות לקבל את הודעות ה-Push, כולן או מקצתן, בכל עת, באמצעות שינוי הגדרות האפליקציה במכשיר הנייד שברשותך.

אובדן ו/או גניבת המכשיר הנייד

במקרה של אובדן המכשיר הנייד ו/או גניבת המכשיר, עליך להודיע על כך ללא דיחוי לחברה בכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: info@masu.co.il. לאחר סיום מוצלח של תהליך הזיהוי, החברה תפעל על מנת למנוע שימוש בלתי מורשה בשירותים באמצעות המכשיר הנייד שלך ו/או החשבון, וכן על מנת לשמור את נתוני השימוש שלך באתר ו/או בחשבון ו/או בשירותים ולסייע בהעברתם למכשיר הנייד שלך, ככל שתחפוץ/י בכך.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר, במערכת הניהול ובשירותים המוצעים בהם, לרבות המשוב כהגדרתו להלן, הינם רכושה הבלעדי של החברה ו/או של צדדים שלישיים מטעמה או של צדדים שלישיים אשר העניקו לה הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה הינה הבעלים הבלעדי או בעלי רישיון השימוש באתר ובכל הכלול בו כמכלול, ובכלל זה זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים הקשורים לאתר, בין שרשומים ובין שאינם רשומים, שמות, לוגו וסימנים מסחריים של האתר ו/או אפליקציה, בין אם רשומים ובין אם לא, סודות מסחריים ומידע עסקי הכרוכים בהפעלת האתר והשירותים המסופקים על-ידם, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתם לרבות התוכנות, השיטות, המערכות, בסיסי הנתונים, היישומים, קבצים גרפים, קודי מחשב, חומרים כתובים ו/או כל חומר או מידע אחר הכלול בהם, כולל עיצובים וגרפיקה (להלן: “הקניין הרוחני”).

הנך מתחייב/ת שלא לעשות כל שימוש בקניין הרוחני, לרבות להעתיק, להפיץ, להציג או לבצע בפומבי, לשכפל, לשווק, למכור, להשכיר, לערוך, למסור לצד שלישי, לשנות עיצוב ו/או ממשק גרפי של האתר, ליצור יצירות נגזרות או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בקניין הרוחני ו/או בכל חלק הימנו, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם באמצעים אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן המופיעים באפליקציה ובאתר בעניין זכויות הקניין הרוחני, לדוגמה סימון זכויות יוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שייעשה בהם שימוש על ידך.

בעת שימושך באתר ו/או בשירותים, עליך להימנע מכל פעולה שיש בה כדי לגרום להפרת זכויות קניין רוחני של החברה ו/או של צדדים שלישיים מטעמה.

המשוב

הנך מוזמנ/ת להעביר לחברה באמצעות הדואר האלקטרוני, האפליקציה, דף הפייסבוק שלנו או בכל דרך אחרת הצעות לשיפור וייעול השירותים (להלן: “המשוב”). החברה אינה מתחייבת להשתמש במשוב בכל צורה. בנוסף, המשוב לא יקנה לך שום בעלות בקניין הרוחני כמפורט בפסקה לעיל